Krzysztof Gdawiec
Wersja polska English version

Programowanie animacji

Opis przedmiotu

Wykład:
III rok INF Inż (PGK) — czwartek 11:30-13:00 (co dwa tygodnie), sala B-110

Laboratorium:
III rok INF Inż (PGK1) — wtorek 09:45-11:15, sala B-105
III rok INF Inż (PGK2) — wtorek 11:30-13:00, sala B-105

Zajęcia będą poświęcone technikom stosowanym w animacji komputerowej oraz ich implementacji. Główne tematy poruszane na zajęciach to:

 • uzupełnienie wiadomości z algebry,
 • wprowadzenie do tematyki animacji,
 • reprezentacja rotacji,
 • interpolacja wielkości liczbowych,
 • animacja oparta na interpolacji,
 • kinematyka prosta i odwrotna,
 • animacja z wykorzystaniem modeli fizycznych,
 • ciecze i gazy,
 • modelowanie i animowanie postaci ludzkich,
 • modelowanie zachowań.

Zasady panujące na zajęciach oraz zaliczenie

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywna ocena z projektu zaliczeniowego.

Ogólne uwagi odnośnie zajęć:

 • każdy pracuje nad zadaniami samodzielnie,
 • dozwolone jest douczanie się nawzajem oraz dzielenie się informacjami; za informacje nie uznaje się cudzego kodu, więc kopiowanie kodu jest traktowane jako oszustwo,
 • należy przestrzegać zasad uczciwości akademickiej,
 • wszelkie próby oszustwa, np. oddawanie cudzego kodu, skutkują brakiem zaliczenia przedmiotu.

Uwagi dotyczące projektów:

 • wymagania na poszczególne oceny:
  • 3 — projekt wykorzystuje jedną technikę animacji,
  • 4 — projekt wykorzystuje co najmniej dwie techniki animacji,
  • 5 — projekt wykorzystuje co najmniej dwie techniki animacji przy czym co najmniej jedna jest implementacją własną, a nie za pomocą możliwości jakie daje silnik,
 • nad projektem można pracować samodzielnie lub w zespole dwuosobowym,
 • język programowania i/lub silnik — dowolny,
 • w kodzie projektu należy umieszczać komentarze ułatwiające zrozumienie kodu osobie z ,,zewnątrz'',
 • jakość kodu (czytelność, odpowiednie nazwy zmiennych i funkcji itp.) będzie miała wpływ na ocenę,
 • do każdego projektu powinien być dołączony opis (czego projekt dotyczy, opis wykorzystanych technik animacji, możliwości programu, opis obsługi, użyte dodatkowe biblioteki, silnik, język itp.); szablon ze strukturą dokumentu z opisem projektu: szablon.pdf, szablon.tex
 • kompletny projekt (kod źródłowy + wszystkie pliki potrzebne do kompilacji, opis projektu w pliku pdf, wersja wykonywalna) w postaci archiwum zip lub 7z należy przesłać/dostarczyć do prowadzącego do 23:59:59 24.01.2023; struktura katalogów w archiwum powinna być następująca:
  • src — katalog ze źródłami, bibliotekami potrzebnymi do kompilacji itp.,
  • bin — katalog z wersją wykonywalną projektu,
  • doc — katalog z plikiem pdf z opisem oraz inne pliki prezentujące projekt,
 • oddanie projektu w terminie późniejszym niż wymieniony w poprzednim punkcie, ale nie później niż 23:59:59 14.02.2023, skutkuje obniżeniem oceny projektu o 0,5 stopnia,
 • oddanie projektu w terminie późniejszym niż wymieniony w poprzednim punkcie skutkuje oceną niedostateczną w pierwszym terminie oraz obniżeniem oceny w drugim terminie o 1 stopnień,
 • projekty na ocenę w drugim terminie można przesyłać do 23:59:59 07.03.2023,
 • nie ma możliwości przesunięcia ostatecznego terminu oddawania projektów.